Søk om støtte til aktiviteter fra Frifond

Søk om støtte til aktiviteter fra Frifond

Trenger koret ditt støtte til aktiviteter som ikke dekkes av det ordinære driftsbudsjettet?

Søk om støtte fra Frifond kompetanse og aktivitet før 15.februar.

Hva kan jeg søke om støtte til?

• Kortere kurs, opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak innenfor alle musikksjangre
• Utvikling av nytt materiell, arrangementer, komposisjoner mv,
• Ekstraordinære lokale aktiviteter og prosjekter
• Større samarbeidsprosjekter mellom flere lokale lag, på tvers av genre, festivaler,
konserter med mer
• Regionale prosjekter som stimulerer det lokale musikklivet og har større lokale
ringvirkninger
• Tiltak for å styrke lederkompetansen i organisasjonene og lokallagene,
• Kurs og faglig opplæring av deltakerne i ekstraordinære prosjekter,
• I særlige tilfeller honorar til ekstern ekspertise/veiledere i prosjektet. Det må komme
klart frem i søknad og spesifiseres i budsjett hvem dette gjelder,
• Prosjekter rettet mot nye musikkmiljøer, som initiativ til inkluderings-
og mangfoldsarena, kulturell kompetanse og prosjekter som setter fokus på mangfold, holdninger, inkludering og deltakelse.

Du kan maksimalt søke om 100.000 kroner.

Midlene kan ikke brukes til å dekke ordninære driftskostnader, utstyrsinvesteringer eller reise- og turnévirksomhet.

 Retningslinjer FKA 2019

Søknadsskjema FKA 2019 

Les mer: https://www.frifond.no/om-frifond/om-frifond-musikk/

Sommersanguka

Sommersanguka

Ny dirigent for Norges Ungdomskor

Ny dirigent for Norges Ungdomskor